top of page
May - DSCF4880.jpg

logopedist

May
Leysen
Yasmine - DSCF5033.jpg

logopedist

Yasmine
De Feyter

Logopedie

U kan bij onze logopedisten terecht voor het onderzoeken en behandelen van:

 

Taalproblemen

 

Taal omvat verschillende aspecten, waaronder de taalvorm (verbuigingen, vervoegingen en zinsbouw), taalinhoud (waaronder woordenschat en het leggen van verbanden tussen woorden) en taalgebruik (zoals verhaalopbouw, zich kunnen verplaatsen in het perspectief van de gesprekspartner, beurtneming of innerlijke taal). Taalproblemen kunnen zich op diverse manieren manifesteren: het kind kan niet spreken, heeft een beperkte woordenschat, herhaalt zinnetjes van tv, lijkt een brabbeltaal te gebruiken, spreekt enkel in korte zinnen, maakt grammaticale fouten, vervoegt werkwoorden verkeerd, begrijpt vragen niet goed, geeft geen antwoord op vragen, heeft moeite met het gebruik van taal, enz.

 

Tijdens een logopedisch onderzoek worden de verschillende aspecten geëvalueerd aan de hand van een genormeerd taalonderzoek en/of een spontaan spreekstaal. Mogelijks vragen we de ouder om extra videomateriaal te voorzien en vragenlijsten in te vullen. Het taalonderzoek is een belangrijk onderdeel van ruimere diagnostiek naar o.a. autismespectrumstoornis of AD(H)D. 

Tijdens het onderzoek zoeken we uit of een kind taal ontwikkelt op een analytische manier, of op een minder gekende manier, m.n. de gestalt taalontwikkeling.

 

 

 

 

Als therapie nodig is, richten we ons op de vaardigheden waarin uw kind moeilijkheden ondervindt en passen we de therapie aan de manier van taalontwikkeling aan. Ouders krijgen concrete tips om de communicatieve vaardigheden van hun kind te stimuleren in dagdagelijkse activiteiten.

 

Spraakklankstoornissen

 

Jonge kinderen doorlopen stapsgewijs de ontwikkeling van alle spraakklanken. Het is daarom normaal dat ze op jonge leeftijd nog niet volledig verstaanbaar zijn. We spreken pas van een spraakklankstoornis wanneer het kind achterblijft in zijn spraakontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenootjes.

 

We maken een onderscheid tussen volgende spraakklankstoornissen:

  • Wanneer uw kind tijdens het spreken vereenvoudigingsprocessen (fonologische processen) toepast op een leeftijd waarop dit niet meer verwacht wordt, of wanneer uw kind afwijkende fonologische processen gebruikt, spreken we van een fonologische spraakklankstoornis. Voorbeelden van fonologische processen zijn ‘fronting’, waarbij een achterklank naar voren verplaatst wordt (bv. ‘k’ wordt ‘t’: ‘koe’ wordt ‘toe’) of ‘clusterreductie’ waarbij een deel van een medeklinkercluster wordt weggelaten (bv. spin wordt ‘pin’).

  • Wanneer een kind een bepaalde klank niet correct kan uitspreken wordt deze klank vaak vervormd of weggelaten en spreekt men van een fonetische spraakklankstoornis. Bij de ‘s’ wordt bv. de tong tussen de tanden geduwd of het lukt het kind niet om de ‘r’ te produceren. Mogelijks  merken we naast deze problemen met de articulatie ook open mondgedrag of een foutieve slik.

  • Verder kunnen er zich problemen voordoen in de spraakmotoriek van het kind waardoor de bewegingen van de kaak, lippen en tong niet goed op elkaar afgestemd zijn. Het kan gaan om een achterstand in de spraakmotoriek of om spraakontwikkelingsdyspraxie. 

 

Tijdens het logopedisch onderzoek achterhalen we om welk type spraakklankstoornis het gaat door middel van een spraakonderzoek, gecombineerd met een observatie van de spontane spraak en bevraging van de spraak- en taalontwikkeling. Mogelijks gaat het om een combinatie van fonologische, fonetische en spraakmotorische problemen. Het is belangrijk om de aard van het probleem te achterhalen omdat dit de aanpak tijdens de therapie bepaalt. 

 

Leerstoornissen

 

  • Lees- en of spellingproblemen of -stoornissen (dyslexie)

  • Rekenproblemen of – stoornissen (dyscalculie)

 

Niet bij elk kind verloopt het leren lezen, schrijven en/of rekenen even vlot. Met logopedische therapie kunnen we even teruggaan tot daar waar het nog moeilijk gaat. We bouwen vervolgens de vaardigheden stap voor stap weer op tot het huidige klasniveau, door extra te ondersteunen en te remediëren.

Wanneer er sprake is van leesstoornissen (dyslexie of dyscalculie), stellen we de diagnose en maken we een attest met de nodige STICORDI-maatregelen.

taalontwikkelingprocess gestalt.jpg
bottom of page